За Гласни Идеи

Подкастот Гласни идеи настана како иницијатива да се слушнат обесправените работници, да се истакнат потребите на социјално загрозените лица, и да се потенцираат проблемите кои ги засегаат сите луѓе, а кои не стигат до најавните шпици на вестите и не се топ тема во интернет просторот.

Гласни идеи е еманципаторска и организациска алатка на група активисти со социјалистички поглед на стварноста – која е нашминкана или под тешки слоеви магла, благодарение на владејачката идеологија. И додека останатите медиуми гребат по површината на проблемите или прикажуваат сосема искривена слика за состојбите, Гласни идеи низ дебатни емисии, пишани и видео интервјуа, колумни и репортажи – секогаш се труди да даде класна анализа на состојбите и поинаква перспектива за иднината.

Се работи за нов тип на подкаст – активистички подкаст, независен од политичките центри на моќ. Тукму врз основа на таквата независност, Гласни идеи го пренесува гласот на обезгласените, а тоа се младите, студентите, работниците и маргинализираните заедници.

Гласни идеи го претставува тивкото мнозинство, обични луѓе кои се повеќе ќе стануваат гласни пред неправдите и нееднаквоста.

Për ide të zëshme

Podkasti Ide të zëshme u krijua si një iniciativë për të dëgjuar punëtorët e padrejtësuar, për të nxjerrë në pah nevojat e njerëzve të rrezikuar social dhe për të theksuar problemet që prekin të gjithë njerëzit, të cilat nuk arrijnë në titujt e lajmeve dhe nuk janë top temë e nxehtë në hapësirën e internetit.

Ide të zëshme, është një mjet emancipues dhe organizativ i një grupi aktivistësh, me një këndvështrim socialist të realitetit –  e që është e grimuar ose nën shtresa të rënda mjegulle, falë ideologjisë sunduese. Dhe për derisa  mediat tjera gërvishtin sipërfaqen e problemeve, ose paraqesin një pamje krejtësisht të shtrembëruar të situatës, Ide të zëshme përmes emisioneve debative, intervistave të shkruara dhe video, kollumnave dhe reportazheve  – gjithmonë përpiqet të ofrojë një analizë klasore të situatave dhe  këndvështrim të ndryshëm për të ardhmen.

Është një lloj i ri podcast – një podcast aktivist, i pavarur nga qendrat politike të pushtetit. Pikërisht mbi bazën e një pavarësie të tillë, Ide të zëshme transmeton zërin e atyre që nuk kanë zë, përkatësisht të rinjve, studentëve, punëtorëve dhe komuniteteve të margjinalizuara.

Ide të zëshme përfaqëson shumicën e heshtur, njerëzit e zakonshëm që do të bëhen gjithnjë e më të zëshëm përballë padrejtësisë dhe pabarazisë.